LvivGAZ.Lviv.Ua - сайт ВАТ «Львівгаз»
    ГОЛОВНА ІСТОРІЯКЕРІВНИЙ СКЛАДАкціонерамВідпочинокПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРО ТОВАРИСТВОТАРИФИПОСЛУГИГАРЯЧА ЛІНІЯПОСИЛАННЯКОНТАКТИ
:: ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
 
 
 
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 
Надання публічної інформації ПАТ «Львівгаз» здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.
З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.
Запит на інформацію має містити:
       1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
       2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
       3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Для оформлення запиту на отримання публічної інформації:
письмово: ПАТ «Львівгаз», 79039, м. Львів, вул. Золота, 42 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
по телефону/факсом - (032) 233 -43-74;
Форми для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді:
       від фізичної особи (зразок);
       від юридичної особи (зразок);
       від об’єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).
 
РОЗПОРЯДНИКИ ІНФОРМАЦІЇ  
 
Розпорядниками інформації для цілей цього Закону згідно зі ст. 13 визнаються:  
 1) суб’єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;  
 2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;  
 3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;  
 4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.  
 
ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
 
Відповідно до статті 5. Забезпечення доступу до інформації
 1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:
 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
 в офіційних друкованих виданнях;
 на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
 на інформаційних стендах;
 будь-яким іншим способом;
 2) надання інформації за запитами на інформацію.
Відповідно до статті 6. Публічна інформація з обмеженим доступом
 1. Інформацією з обмеженим доступом є:
 1) конфіденційна інформація;
 2) таємна інформація;
 3) службова інформація.
 2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;  
 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
 3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.  
 4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.  
 5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.  
 6. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:  
 1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;  
 2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.  

 7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.  

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

       1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
       2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
       3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
       4) надання недостовірної або неповної інформації;
       5) несвоєчасне надання інформації;
       6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
       7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 
ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 
Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
1.  Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
        1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
        2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
        3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
        4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.
2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
        1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
        2) дату відмови;
        3) мотивовану підставу відмови;
        4) порядок оскарження відмови;
        5) підпис.
5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
        1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
        2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
        3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
        4) строк, у який буде задоволено запит;
        5) підпис.
 
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
 
Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
ФОРМИ ДЛЯ ПИСЬМОВОГО ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації  від об’єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації                                   ПАТ «Львівгаз»
                                                                               вул. Золота, 42
                                                                               м. Львів, 79039
 
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 
Найменування,  поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача(об’єднання громадян без статусу юридичної особи)
 
 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 
 
або
 
Загальний опис інформації, що запитується
 
 
(Загальний опис необхідної інформації)
 
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
 
(Вказати поштову адресу)
 
Факсом
 
(Вказати номер факсу)
Електронною поштою
 
(Вказати e-mail)
 
Необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
 
Прізвище,ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача
 
Дата запиту, підпис
 
 
 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації                                   ПАТ «Львівгаз»
                                                                               вул. Золота, 42
                                                                               м. Львів, 79039
 
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 
Найменування,  поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)
 
 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 
 
або
 
Загальний опис інформації, що запитується
 
 
 
 
 
(Загальний опис необхідної інформації)
 
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
 
(Вказати поштову адресу)
 
Факсом
 
(Вказати номер факсу)
Електронною поштою
 
(Вказати e-mail)
 
Необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
 
Посада, прізвище,ім’я, по батькові та підпис представника запитувача
 
Дата запиту, підпис
 
 
 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації                                   ПАТ «Львівгаз»
                                                                               вул. Золота, 42
                                                                               м. Львів, 79039
 
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 
 
 
 
(Загальний опис необхідної інформації)
 
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
(Вказати поштову адресу)
 
(Вказати номер факсу)
(Вказати e-mail)
 
Необхідне підкреслити
 
 
 
 
 

 ЗАПИТ
на отримання публічної інформації


Прізвище, ім'я та по-батькові
Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

Назва організації або об'єднання громадян
(для юридичних осіб)
Посада
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
або
Загальний опис інформації, що запитується
Прошу надати мені відповідь електронною поштою:
скільки буде 8+5 ?
(роботи рахувати не вміють)
 
Rambler's Top100